Service & Support

DHAKA:

Plot No. 49A & 49B Tejgaon Industrial Area, Dhaka

Phone: 8170253-5, Mobile: 01755696250-51, 01755696330

Uttara Service: Plot-5, Road-7D, Sector-9, Uttara, Dhaka-1230, Mobile: 01755696248

Service Information: 09678333666


CHITTAGONG:

SA Paribahan Bhaban,2374, Agrabad Access Road, Baparipara, Agrabad, Chittagong. Phone:031-633915, Mobile: 01755696253

BARISHAL:

95, Bir Shrestha Shahid Captain Mohiuddin Zahangir Sharak, (Sadar Road) Barishal. Mobile: 01755696247


CUMILLA:


Mugholtully, Chowmuhoni, Comilla, Mobile: 01755-696249.


SYLHET:

 Tin Tara Biponi, Zindabazar, Sylhet, Phone: 0821-719811, Mobile: 01755696255.


BOGRA:

Sherpur Road, Bogra, Phone: 051-64598, Mobile: 01755696256


COX'S BAZAR:

South Tekpara, Main Road, Cox's Bazar, Phone: 0341-62758, Mobile: 01755696169.


RAJSHAHI:


“Swoscho Tower”, 208, Shekherchak, Rajshahi, Phone: 0721-773047, Mobile: 01755696257


KHULNA:

Jiban Bima Bhaban, 46, KDA Avenue, Shibbari  More, Khulna, Phone : 041-720121, Mobile: 01755696259.


RANGPUR:

Station Road, Phone : 0521-56554, Mobile: 01755696258.